Genus Allocasuarina

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Allocasuarina littoralis
Common names:
     Black Sheoak
Image of Allocasuarina littoralis
Allocasuarina paludosa
Common names:
     Scrub Sheoak
Image of Allocasuarina paludosa Image of Allocasuarina paludosa Image: Mary Ellis
Allocasuarina pusilla
Common names:
     Dwarf Sheoak
Image of Allocasuarina pusilla
Allocasuarina verticillata
Common names:
     Drooping Sheoak
Image of Allocasuarina verticillata Image of Allocasuarina verticillata Image: David Meagher