Genus Alyxia

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Alyxia buxifolia
Common names:
     Sea Box
Image of Alyxia buxifolia Image of Alyxia buxifolia Image: Gill Brown