Genus Aotus

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Aotus ericoides
Common names:
     Common Aotus
Image of Aotus ericoides Image of Aotus ericoides Image: Mary Ellis