Genus Banksia

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Banksia integrifolia
Common names:
     Coast Banksia
Image of Banksia integrifolia Image of Banksia integrifolia Image: Mike Bayly
Banksia marginata
Common names:
     Silver Banksia
Image of Banksia marginata Image of Banksia marginata Image: Mary Ellis
Banksia saxicola
Common names:
     Banksia
Image of Banksia saxicola Image of Banksia saxicola Image: Mary Ellis
Banksia serrata
Common names:
     Saw Banksia
Image of Banksia serrata Image of Banksia serrata Image: David Meagher
Banksia spinulosa
Common names:
     Hairpin Banksia
Image of Banksia spinulosa Image of Banksia spinulosa Image: Mary Ellis