Genus Centrolepis

Group: 

Monocotyledon

Family: 
Centrolepis aristata
Common names:
     Pointed Centrolepis
Image of Centrolepis aristata
Centrolepis fascicularis
Common names:
     Tufted Centrolepis
Image of Centrolepis fascicularis
Centrolepis strigosa
Common names:
     Hairy Centrolepis
Image of Centrolepis strigosa