Genus Euchiton

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Euchiton sphaericus
Common names:
     Common/Annual Cudweed
Image of Euchiton sphaericus