Genus Euphrasia

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Euphrasia collina
Common names:
     Purple Eyebright
Image of Euphrasia collina Image of Euphrasia collina Image: Alison Kellow