Genus Euryomyrtus

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Euryomyrtus ramosissima
Common names:
     Rosy Baeckea
     Rosy heath-myrtle
Image of Euryomyrtus ramosissima Image of Euryomyrtus ramosissima Image: Alison Kellow