Genus Laxmannia

Group: 

Monocotyledon

Family: 
Laxmannia orientalis
Common names:
     Dwarf Wire-lily
Image of Laxmannia orientalis