Genus Lysimachia

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Lysimachia arvensis
Common names:
     Pimpernel
Image of Lysimachia arvensis