Genus Microtis

Group: 

Monocotyledon

Family: 
Microtis unifolia
Common names:
     Common Onion-orchid
Image of Microtis unifolia