Genus Parapholis

Group: 

Monocotyledon

Family: 
Parapholis strigosa
Common names:
     Slender Barb-grass
Image of Parapholis strigosa