Genus Petrorhagia

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Petrorhagia dubia
Common names:
     Velvety Pink
Image of Petrorhagia dubia