Genus Plantago

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Plantago australis
Common names:
     Greater Plantain
Image of Plantago australis
Plantago coronopus
Common names:
     Buck's-horn Plantain
Image of Plantago coronopus
Plantago debilis
Common names:
     Shade Plantain
Image of Plantago debilis
Plantago lanceolata
Common names:
     Ribwort
Image of Plantago lanceolata Image of Plantago lanceolata Image: Mike Bayly