Genus Polycarpon

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Polycarpon tetraphyllum
Common names:
     Four-leaved Allseed
Image of Polycarpon tetraphyllum