Genus Polyscias

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Polyscias sambucifolia
Common names:
     Elderberry Panax
Image of Polyscias sambucifolia Image of Polyscias sambucifolia Image: Mary Ellis