Genus Prostanthera

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Prostanthera decussata
Common names:
     Dense Mint-bush
Image of Prostanthera decussata Image of Prostanthera decussata Image: Mike Bayly