Genus Sporobolus

Group: 

Monocotyledon

Family: 
Sporobolus africanus
Common names:
     Rat-tail Grass
Image of Sporobolus africanus
Sporobolus virginicus
Common names:
     Salt Couch
Image of Sporobolus virginicus