Genus Tetragonia

Group: 

Dicotyledon

Family: 
Tetragonia implexicoma
Common names:
     Bower Spinach
Image of Tetragonia implexicoma Image of Tetragonia implexicoma Image: Freya Thomas