Browse by Genus: Acacia


Plant Group: Dicotyledon

Family: Mimosaceae

Acacia longifolia subsp. sophorae
Common Names:
    Coast Wattle
Image: Freya Thomas
Acacia mucronata subsp. longifolia
Common Names:
    Hook Sallow Acacia
    Narrow-leaf Wattle
Acacia myrtifolia
Common Names:
    Myrtle Wattle
Image: David Meagher
Acacia stricta
Common Names:
    Hop Wattle
Image: Mary Ellis
Acacia suaveolens
Common Names:
    Sweet Wattle
Image: David Meagher
Acacia uncifolia
Common Names:
    Coast Wirilda
Acacia verticillata
Common Names:
    Creeping Moses
    Prickly Moses
Image: David Meagher

Classification:

Species
Acacia longifolia subsp. sophorae
Acacia mucronata subsp. longifolia
Acacia myrtifolia
Acacia stricta
Acacia suaveolens
Acacia uncifolia
Acacia verticillata