Browse by Genus: Hakea


Plant Group: Dicotyledon

Family: Proteaceae

Hakea decurrens
Common Names:
    Bushy Needlewood
Image: Freya Thomas
Hakea nodosa
Common Names:
    Yellow Hakea
Image: Mary Ellis
Hakea teretifolia
Common Names:
    Dagger Hakea
Image: Mary Ellis
Hakea ulicina
Common Names:
    Furze Hakea
Image: Mary Ellis

Classification:

Species
Hakea decurrens
Hakea nodosa
Hakea teretifolia
Hakea ulicina